Nursing & Midwifery Council

Chair

Location
Central London
Salary
The Chair will receive an annual allowance of £78k
Posted
25 Sep 2017
Closes
31 Oct 2017
Ref
TAQZA
Category
Non Executive, Chair
Job Type
Permanent

Passionate about patient safety and public protection?

We are seeking a highly motivated, experienced Chair to lead the Nursing and Midwifery Council from May 2018.

The NMC exists to protect the public through the effective regulation of nurses and midwives in the UK. From 2019, we will also be the regulator for a new profession, nursing associates.

Our ambition is to be a dynamic, intelligent, leading regulator. We are now embarked on setting the standards of practice that will shape the nurses and midwives of the future. This is an ambitious programme reflecting the changing nature of healthcare delivery. Our new Chair will need vision and exemplary strategic skills to deliver this ambition.

The successful candidate will also need to be skilled in navigating complex political issues in a fast moving environment and able to command confidence at the highest levels of Government. Working in partnership with the Chief Executive, you will have enthusiasm and energy for cultivating relationships across a wide range of stakeholders.

As Chair you will lead an experienced, high performing Council in setting the strategic direction of the NMC, providing constructive challenge to the Executive, and bringing a rigorous approach to achieving maximum impact and value for registrants' money.

You do not necessarily need knowledge or experience in health issues, although an understanding of regulation is desirable. The role is open to both lay and registrant candidates.

If you have the drive, energy and enthusiasm to devote 3 days a week to the NMC, you will have an unparalleled opportunity to make a major contribution to patient safety and public protection.

The Chair will receive an annual allowance of £78k.

Saxton Bampfylde is acting as employment agency advisor to the NMC on this appointment. You can learn more about and apply for this role through Saxton Bampfylde’s website at www.saxbam.com/appointments using reference code TAQZA. If you need to access information about this vacancy in other forms than via the web or on paper, please let Saxton Bampfylde know directly by emailing Belinda Beck at belinda.beck@saxbam.com. The closing date for applications is noon on Tuesday 31 October 2017.

The NMC is committed to promoting equality of opportunity and values diversity among our Council members. We welcome applications from all suitably qualified individuals and are committed to ensuring that all applicants are treated fairly, with respect and without bias.

A ydych chi'n teimlo'n angerddol am ddiogelwch cleifion a diogelu'r cyhoedd?

Rydym yn chwilio am Gadeirydd profiadol ac sy'n meddu ar gryn dipyn o gymhelliant i arwain y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth o fis Mai 2018.

Mae CNB yn bodoli i ddiogelu'r cyhoedd trwy reoleiddio nyrsys a bydwragedd yn y DU mewn ffordd effeithiol.  O 2019, byddwn yn rheolydd proffesiwn newydd, sef cymdeithion nyrsio.

Ein huchelgais yw bod yn rheolydd dynamig, deallus a blaenllaw.  Bellach, rydym wedi cychwyn ar y broses o bennu safonau gwaith y byddant yn siapio nyrsys a bydwragedd y dyfodol.  Mae hon yn rhaglen uchelgeisiol sy'n adlewyrchu natur darpariaeth iechyd sy'n newid.  Bydd angen bod gan ein Cadeirydd newydd weledigaeth a sgiliau strategol rhagorol er mwyn gwireddu'r uchelgais hon.

Yn ogystal, bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu delio â materion gwleidyddol cymhleth mewn amgylchedd sy'n symud yn gyflym, ac yn gallu ennyn hyder ar y lefelau uchaf o fewn y Llywodraeth.  Gan weithio mewn partneriaeth â'r Prif Weithredwr, byddwch yn teimlo'n frwdfrydig ac yn egniol ynghylch meithrin perthnasoedd ar draws ystod eang o randdeiliaid.

Fel Cadeirydd, byddwch yn arwain Cyngor profiadol sy'n sicrhau perfformiad uchel, wrth bennu cyfeiriad strategol CNB, gan herio'r grŵp Gweithredol mewn ffordd adeiladol a dwyn ymagwedd drwyadl i'r ymdrech o sicrhau'r gwerth a'r effaith fwyaf ag y bo modd i arian cofrestreion.

Nid oes angen i chi fod yn meddu ar wybodaeth neu brofiad o faterion iechyd o reidrwydd, er y byddai dealltwriaeth o reoleiddio yn ddymunol.  Mae'r rôl yn agored i ymgeiswyr lleyg a chofrestreion.

Os oes gennych chi y penderfyniad, yr egni a'r brwdfrydedd i neilltuo 3 diwrnod yr wythnos i CNB, bydd modd i chi fanteisio ar gyfle heb ei debyg i wneud cyfraniad sylweddol i ddiogelwch cleifion a diogelwch y cyhoedd.

Bydd y Cadeirydd yn cael lwfans blynyddol o £78,000.

Mae Saxton Bampfylde yn gweithredu fel cynghorydd asiantaeth gyflogaeth i CNB ynghylch y penodiad hwn.  Mae modd i chi ddysgu mwy am y rôl hwn ac ymgeisio amdani trwy droi at wefan Saxton Bampfylde sef www.saxbam.com/appointments, gan ddefnyddio cod cyfeirio TAQZA.  Os bydd angen i chi droi at wybodaeth am y swydd hon mewn ffurfiau eraill ac eithrio ar y we neu ar bapur, a fyddech gystal â hysbysu Saxton Bampfylde yn uniongyrchol trwy anfon e-bost at Belinda Beck, belinda.beck@saxbam.com.  Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno ceisiadau yw canol dydd ar ddydd 31 Hydref 2017

Mae CNB wedi ymrwymo i hyrwyddo cyfle cyfartal ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth ymhlith aelodau ein Cyngor.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bob unigolyn sy'n meddu ar gymwysterau addas ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau y bydd pob ymgeisydd yn cael eu trin mewn ffordd deg, gyda pharch a heb duedd.